Your browser does not support javascript! Please enable it, otherwise web will not work for you.

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Posted 14/11/2023
£26,060 per annum
Powys
Contract


Mae 'Work Wales' ar hyn o bryd yn gweithio gyda sefydliad sydd wedi ymrwymo i newid bywydau pobl ifanc ar raddfa genedlaethol drwy bolisi'r llywodraeth.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Ymchwil i weithio fel rhan o'u tîm addysg ar gontract tymor penodol tan fis Gorffennaf 2024.Byddwch yn gweithio ar astudiaeth fawr a mawreddog yn profi ymyriad gwrth-fwlio newydd ar draws mwy na 100 o ysgolion uwchradd. Yn ogystal â helpu i gyflwyno'r ymyriad i ysgolion Cymru, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

* Cyfieithu adnoddau i'r Gymraeg;
* Trefnu ymweliadau i'r ysgolion sy'n cymryd rhan yn y rhaglen, i gwrdd gwrdd â disgyblion 11-15 oed i drafod gwrthdaro yn yr ysgol;
* Grymuso disgyblion i siarad am eu profiadau yn yr ysgol mewn ffyrdd agored ac onest trwy sefydlu perthnasoedd;
* Dilyn arferion gweithio diogel ac addasu i anghenion y disgyblion;
* Ystyried pob ymweliad ac ymateb i beth wnaeth yn dda a beth i newid;
* Cefnogi'r ysgolion trwy'r rhaglen ac ateb unrhyw gwestiynau;
* Monitro ac adrodd presenoldeb y disgyblion;
* Datblygu ac awgrymu syniadau i wella'r rhaglen.

Beth sy'n neud ymgeisydd da?

Rydyn ni'n edrych am rywun sy'n deall beth ni'n neud, sy'n rhannu eu'n werthoedd, ac yn awyddus i ddysgu, a datblygu eu harbenigedd. Rydyn ni'n edrych am ymgeisydd gyda'r sgiliau isod. Byddwn ni'n cynnig hyfforddiant a chymorth mewn rhai o'r pethau yma.

* Rheolwr projectau. Rydych chi'n rheoli amser eich hun ac yn cynhyrchu gwaith i ansawdd uchel ar amser.
* Profiad gweithio gyda phobl ifanc (Ffafriol). Rydych chi wedi gweithio gyda phobl ifanc o'r blaen. Neu lai trwy glwb ieuenctid neu chwaraeon. Rydych chi'n gallu rheoli gweithgareddau ac yn hyderus wrth gadw trefn.
* Sgiliau hwylusydd cryf. Rydych chi allu cefnogi grŵp o ddisgyblion i gynhyrchu a datblygu syniadau i'r rhaglen. Rydych chi'n sicrhau bod pawb yn cael eu clywed ac yn ymyrryd os bydd syniadau yn achosi trallod i eraill.
* Cyfathrebu. Rydych chi'n gallu esbonio syniadau cymhleth mewn ffyrdd syml. Rydych chi'n ymateb i gwestiynau a phroblemau yn effeithlon ac yn barchus.
* Aeddfedrwydd. Rydych chi'n dangos hunan ymwybyddiaeth ac yn ystyried yr effaith rydych chi'n cael ar eraill o'ch cwmpas. Rydych chi'n wydn ac yn cymryd cyfrifoldeb am benderfyniadau, hyd yn oed pan mae'r canlyniad yn annymunol.
* Yn ddeall dynameg ysgolion. Rydych chi'n ddeall sut mae ysgolion yn rhedeg, a'r materion allweddol sy'n wynebu athrawon. Rydych chi'n gallu cyfathrebu yn effeithiol gyda'r ysgolion am y rhaglen ac yn datblygu perthnasoedd cryf.
* Sgiliau Excel sylfaenol. Rydych chi allu defnyddio Excel neu Google Sheets i drefnu gwybodaeth gymhleth.

Meini Prawf Hanfodol

* Trwydded yrru lawn, lân o'r DU a mynediad i'ch cerbyd eich hun, gan y bydd y rôl hon yn golygu y byddwch yn teithio i'r ysgol ac oddi yno yn ardal De Cymru.
* Rhaid bod yn siaradwr Cymraeg, gan fod yr astudiaeth hon yn cael ei chynnal mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ogystal ag ysgolion cyfrwng Saesneg.Work Wales

Similar Jobs